Toshiba

Toshiba

Firma Toshiba jest świa­towym pro­du­cen­tem i innowa­torem w dziedzinie wprowadza­nia zaawan­sowanych tech­nologii, dla wielu różnych pro­duk­tów elek­trycznych i elek­tron­icznych na rynku sys­temów infor­maty­cznych i komu­nika­cyjnych, cyfrowych pro­duk­tów powszech­nego użytku, urządzeń i podze­społów elek­tron­icznych, sys­temów zasi­la­nia sys­temów do obsługi infra­struk­tur prze­mysłowych i społecznych oraz urządzeń domowych.