Symantec

Symantec

Firma Syman­tec jest świa­towym lid­erem w zakre­sie zabez­pieczeń, zarządza­nia sys­temami pamięci masowych, które poma­gają fir­mom i klien­tom indy­wid­u­al­nym w bez­pieczny sposób zarządzać danymi. Ofer­owane przez firmę opro­gramowanie zapew­ni­ają lep­szą i skuteczniejszą ochronę przed wieloma zagroże­ni­ami w licznych lokaliza­c­jach, dając użytkown­ikom poczu­cie bez­pieczeństwa nieza­leżnie od tego, w jakim miejscu infor­ma­cje są uży­wane lub przechowywane.