Samsung

Samsung

Firma Sam­sung dostar­cza zaawan­sowane tech­nolo­gie zarówno dla przed­siębiorstw jak i użytkown­ików indy­wid­u­al­nych. Jest to świa­towy pro­du­cent sprzętu kom­put­erowego, drukarek oraz sprzętu elektronicznego.