Partnerzy

Dla naszych klien­tów dbamy o zapewnie­nie najwyższego poziomu usług. W tym celu współpracu­jemy ze sprawd­zonymi pro­du­cen­tami sprzętu i opro­gramowa­nia, aby zapewnić najlep­sze rozwiąza­nia infor­maty­czne. Współpracu­jemy między innymi z:

APC

Firma APC jest lid­erem na rynku zasi­laczy awaryjnych UPS. Zapew­nia ochronę przed głównymi przy­czy­nami przesto­jów, utraty danych i uszkodzeń sprzętu: prob­le­mami związanymi z zasi­laniem i tem­per­aturą. Jako czołowy dostawca rozwiązań doty­czą­cych infra­struk­tury fizy­cznej sieci o znacze­niu kry­ty­cznym (NCPI), firma APC ustanawia branżowe stan­dardy jakości, roz­woju tech­nologii i wspar­cia. Wszech­stronne rozwiąza­nia firmy APC, zapro­jek­towane pod kątem pracy w środowiskach domowych i kor­po­ra­cyjnych, zwięk­szają możli­wości zarządza­nia oraz dostęp­ność i wyda­jność wrażli­wych urządzeń elek­tron­icznych, sieciowych, komu­nika­cyjnych i prze­mysłowych dowol­nej wielkości.

ASUS

Firma ASUS jest świa­towym lid­erem w tworze­niu innowa­cyjnych rozwiązań. Jest pro­du­cen­tem nieza­wod­nych części do kom­put­erów, takich jak płyty główne, karty graficzne i napędy opty­czne oraz urządzeń elek­tron­icznych: ser­w­ery, note­booki, kom­put­ery kies­zonkowe, urządzenia sieciowe, urządzenia komu­nikacji sze­rokopas­mowej, mon­i­tory LCD, telewiz­ory, urządzenia bezprze­wodowe oraz pro­dukty CTP (płyty mon­tażowe, zasi­lacze i sys­temy chłodzenia).

Cisco

Cisco Sys­tems jest świa­towym lid­erem wyt­warza­ją­cym pro­dukty sieciowe dla najróżniejszych zas­tosowań, od małych sieci lokalnych po potężne sieci kor­po­ra­cyjne. Stosowanie ich zwięk­sza efek­ty­wność wymi­any infor­ma­cji wewnątrz firmy, prowadzi do oszczęd­ności finan­sowych, wzrostu wyda­jności pracy. Więk­szość urządzeń tworzą­cych infra­struk­turę świa­towego Inter­netu zostało wypro­dukowane przez Cisco.

GANZ

Pro­dukty GANZ to kom­pletne rozwiąza­nia dla bez­pieczeństwa i mon­i­toringu, od kom­pak­towych aparatów bez­pieczeństwa do mon­i­torów, rejes­tra­torów i akce­soriów. http://computarganz.com

hp

Firma HP, najwięk­sza na świecie firma w branży infor­maty­cznej, ofer­uje drukarki, sprzęt kom­put­erowy, opro­gramowanie, usługi oraz infra­struk­turę infor­maty­czną z wyko­rzys­taniem tech­nologii przetwarza­nia w chmurze oraz różnych opcji łączności. Dzięki temu zapew­nia bezprob­le­mowe, bez­pieczne i bardziej świadome korzys­tanie z zasobów infor­maty­cznych oraz lep­szą komunikację.

IBM

Firma IBM jest świa­towym lid­erem w kre­owa­niu, rozwi­ja­niu i pro­dukcji najbardziej zaawan­sowanych tech­nologii infor­maty­cznych obe­j­mu­ją­cych sys­temy kom­put­erowe, opro­gramowanie, sys­temy sieciowe, pamięci masowe i rozwiąza­nia z zakresu mikroelektroniki.

foto

Firma IIYAMA jest czołowym pro­du­cen­tem mon­i­torów dzi­ała­ją­cym na skalę międzynarodową.

NOVITUS

NOVITUS jest lid­erem na pol­skim rynku w dostar­cza­niu rozwiązań tech­no­log­icznych wspo­ma­ga­ją­cych pracę handlu, usług i logistyki. To marka gwaran­tu­jąca najbardziej nowoczesne tech­nolo­gie z zakresu elek­tron­iki i infor­matyki wyko­rzysty­wane w urządzeni­ach fiskalnych, urządzeni­ach automaty­cznej iden­ty­fikacji i wag elek­tron­icznych, posi­ada jedną z najbo­gat­szych i kom­plek­sowych ofert w tym zakre­sie, a jego naczelną zasadą jest elasty­czność i poszukiwanie.

Samsung

Firma Sam­sung dostar­cza zaawan­sowane tech­nolo­gie zarówno dla przed­siębiorstw jak i użytkown­ików indy­wid­u­al­nych. Jest to świa­towy pro­du­cent sprzętu kom­put­erowego, drukarek oraz sprzętu elektronicznego.

Symantec

Firma Syman­tec jest świa­towym lid­erem w zakre­sie zabez­pieczeń, zarządza­nia sys­temami pamięci masowych, które poma­gają fir­mom i klien­tom indy­wid­u­al­nym w bez­pieczny sposób zarządzać danymi. Ofer­owane przez firmę opro­gramowanie zapew­ni­ają lep­szą i skuteczniejszą ochronę przed wieloma zagroże­ni­ami w licznych lokaliza­c­jach, dając użytkown­ikom poczu­cie bez­pieczeństwa nieza­leżnie od tego, w jakim miejscu infor­ma­cje są uży­wane lub przechowywane.

Toshiba

Firma Toshiba jest świa­towym pro­du­cen­tem i innowa­torem w dziedzinie wprowadza­nia zaawan­sowanych tech­nologii, dla wielu różnych pro­duk­tów elek­trycznych i elek­tron­icznych na rynku sys­temów infor­maty­cznych i komu­nika­cyjnych, cyfrowych pro­duk­tów powszech­nego użytku, urządzeń i podze­społów elek­tron­icznych, sys­temów zasi­la­nia sys­temów do obsługi infra­struk­tur prze­mysłowych i społecznych oraz urządzeń domowych.