Zasilacze awaryjne UPS firmy APC

UPS to urządze­nie, które podtrzy­muje napię­cie i poprawia jakość prądu zatrzy­mu­jąc anom­alie wys­tępu­jące w sieci ener­gety­cznej takie jak waha­nia poziomu napię­cia, przepię­cia, zakłóce­nia prze­biegów lub zmi­any częs­totli­wości oraz zaniki napięcia.

Ofer­u­jemy sze­roki wach­larz różnych mod­eli zasi­laczy awaryjnych pro­dukowanych przez firmę APC.

Chęt­nie przy­go­tu­jemy ofertę zasi­laczy dopa­sowaną do potrzeb Two­jej firmy lub domu, z uwzględ­nie­niem wyma­gań urządzeń i sys­temów, które mają zabezpieczać.

Firma APC potwierdz­iła jakość naszej współpracy cer­ty­fikatem Reg­is­ter Partner.

Wykon­amy przegląd tech­niczny, bieżącą kon­serwację, wymi­anę baterii i sze­roki zakres napraw.
Nasz ser­wisant przed przyję­ciem zgłoszenia zapyta Cię o następu­jące infor­ma­cje doty­czące urządzenia: model i nr seryjny, data zakupu oraz krótki opis usterki.

Czas naprawy uza­leżniony jest od rodzaju usterki i mod­elu urządzenia wynosi zwykle maksy­mal­nie do 7 dni. W przy­padku gdy jest to możliwe dokonu­jemy naprawy bezz­włocznie na miejscu u klienta.