Systemy Zabezpieczeń

Pro­ponowane przez nas rozwiąza­nia sprawdzają się w fir­mach, obiek­tach użyteczności pub­licznej, domach pry­wat­nych. Instalu­jemy urządzenia tylko sprawd­zonych pro­du­cen­tów charak­teryzu­jące się nieza­wod­noś­cią, trwałoś­cią, wysoką jakoś­cią wyko­na­nia i dzi­ała­nia. Dos­to­su­jemy naszą ofertę do Twoich indy­wid­u­al­nych wyma­gań przy założe­niu niezbęd­nego poziomu bezpieczeństwa.

Mon­i­tor­ing

Sys­tem telewizji prze­mysłowej tzw. mon­i­tor­ing wiz­yjny w skład naszej oferty wchodzą kamery cyfrowe oraz rejes­tra­tory cyfrowe umożli­wia­jące nagry­wanie i zabez­piecze­nie obrazu z kamer. Sys­tem w zależności od rodzaju wyko­rzys­tanego sprzętu może umożli­wiać akty­wne sterowanie kamerą, zbliżanie obrazu — kamery obro­towe, rejes­trację w pod­cz­er­wieni np. w nocy – kamery IR, możli­wość rozpoz­nawa­nia twarzy, iden­ty­fikacji przed­miotów – kamery megapik­selowe o wysok­iej jakości obrazu, i inne specy­ficzne wyma­gania np. kamery pozwala­jące na rejes­trację dźwięku.

Kamery i Rejestratory

Urządzenia te pracują w zamknię­tym sys­temie w tech­nologii cyfrowej lub anal­o­gowej, umożli­wiają nagry­wanie, jed­noczesne wyświ­et­lanie obrazu na mon­i­torze oraz możli­wość późniejszego odt­warza­nia zare­je­strowanych danych. Rodzaj, zasięg i zakres kamery oraz rejes­tra­torów dobier­any jest w zależności od uwarunk­owań obiektu i założeń jakie ma speł­niać insta­lacja. Ist­nieje także możli­wość udostęp­nienia obrazu z kamer w Internecie.

Kon­trola dostępu

Sys­tem kon­troli dostępu umożli­wia ogranicze­nie i zdefin­iowanie dostępu do budynków lub ich część oraz bram wejś­ciowych. Uspraw­nia i pod­nosi stopień zabez­pieczenia budynku a w pow­iąza­niu z sys­te­mem mon­i­toringu w pełni zabez­piecza przed dostępem osób niepożądanych.