Sieci komputerowe i serwery

Spec­jal­izu­jemy się we wdroże­niu rozwiązań sieciowych na etapie pro­jek­towa­nia, wykon­aw­czym i utrzy­ma­nia sieci kom­put­erowych, zakres naszych usług obejmuje:

Gwaran­tu­jemy wykon­aw­stwo zgod­nie z najlep­szymi prak­tykami i stan­dar­d­ami dla sys­temów sieciowych wdrożonymi w fir­mie AT. Jesteśmy przy­go­towani do świad­czenia usług ser­wisowych, kon­serwacji i napraw w try­bie całodobowym oraz w niedzielę i święta.