Opieka informatyczna dla Twojej Firmy

Wspar­cie w obszarze IT to nasza spec­jal­ność. Ofer­u­jemy usługę szytą na miarę – dos­tosowaną do potrzeb Two­jej firmy, nasza oferta kon­cen­truje się na następu­ją­cych obszarach:

Sprzęt kom­put­erowy, note­booki, drukarki, ser­w­ery, akce­so­ria kom­put­erowe i zasi­lacze awaryjne:
Urządzenia sieciowe, utrzy­manie sieci komputerowej:
Sys­temy zabezpieczeń:

Przed rozpoczę­ciem stałej współpracy pro­ponu­jemy przeprowadze­nie przez naszych wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików audytu poziomu zabez­pieczeń i stanu obec­nej infra­struk­tury w celu dos­tosowa­nia oferty oraz wdroże­nia w Two­jej fir­mie najlepiej dopa­sowanych rozwiązań. Przed każdym audytem pod­pisu­jemy oświad­cze­nie bądź umowę gwaran­tu­jące zachowanie poufności uzyskanych infor­ma­cji. Wyniki wstęp­nego audytu udostęp­n­imy Two­jej fir­mie bezpłatnie.

Pod­pisu­jąc z nami umowę o dłu­go­falowej współpracy, zysku­jesz, każdego dnia, korzys­ta­jąc z wiedzy i doświad­czenia popartego marką AT. Takie rozwiązanie oszczędza czas i obniża koszty gwarantując: