Novitus

NOVITUS

NOVITUS jest lid­erem na pol­skim rynku w dostar­cza­niu rozwiązań tech­no­log­icznych wspo­ma­ga­ją­cych pracę handlu, usług i logistyki. To marka gwaran­tu­jąca najbardziej nowoczesne tech­nolo­gie z zakresu elek­tron­iki i infor­matyki wyko­rzysty­wane w urządzeni­ach fiskalnych, urządzeni­ach automaty­cznej iden­ty­fikacji i wag elek­tron­icznych, posi­ada jedną z najbo­gat­szych i kom­plek­sowych ofert w tym zakre­sie, a jego naczelną zasadą jest elasty­czność i poszukiwanie.