Marka AT

Firma AT ist­nieje na rynku od 2002 roku. Od początku dzi­ałal­ności misją AT jest dostar­czanie naszym Klien­tom fir­mom, insty­tucjom i osobom pry­wat­nym, najwyższej jakości usług wspar­cia infor­maty­cznego, zaawan­sowanych tech­nologii sieciowych i sys­temów zabez­pieczeń. Celem strate­gicznym jest zapewnie­nie kom­plek­sowej oferty dos­tosowanej do potrzeb i zmieni­a­ją­cych się wyma­gań biz­ne­sowych, tak aby przy­czy­niać się do wzrostu konkuren­cyjność i sukcesu naszych Klientów.

Nasze ponad 10 let­nie doświad­cze­nie i wyk­wal­i­fikowana kadra są gwarancją fachowej oraz sprawnej obsługi.

Wprowadzane przez nas nowoczesne rozwiąza­nia infor­maty­czne poz­wolą zwięk­szyć efek­ty­wność pracy oraz zwielokrot­nić zyski Two­jej firmy.