IBM

IBM

Firma IBM jest świa­towym lid­erem w kre­owa­niu, rozwi­ja­niu i pro­dukcji najbardziej zaawan­sowanych tech­nologii infor­maty­cznych obe­j­mu­ją­cych sys­temy kom­put­erowe, opro­gramowanie, sys­temy sieciowe, pamięci masowe i rozwiąza­nia z zakresu mikroelektroniki.