HP — Hewlett-Packard

hp

Firma HP, najwięk­sza na świecie firma w branży infor­maty­cznej, ofer­uje drukarki, sprzęt kom­put­erowy, opro­gramowanie, usługi oraz infra­struk­turę infor­maty­czną z wyko­rzys­taniem tech­nologii przetwarza­nia w chmurze oraz różnych opcji łączności. Dzięki temu zapew­nia bezprob­le­mowe, bez­pieczne i bardziej świadome korzys­tanie z zasobów infor­maty­cznych oraz lep­szą komunikację.