Cisco — Cisco Systems

Cisco

Cisco Sys­tems jest świa­towym lid­erem wyt­warza­ją­cym pro­dukty sieciowe dla najróżniejszych zas­tosowań, od małych sieci lokalnych po potężne sieci kor­po­ra­cyjne. Stosowanie ich zwięk­sza efek­ty­wność wymi­any infor­ma­cji wewnątrz firmy, prowadzi do oszczęd­ności finan­sowych, wzrostu wyda­jności pracy. Więk­szość urządzeń tworzą­cych infra­struk­turę świa­towego Inter­netu zostało wypro­dukowane przez Cisco.