ASUS

ASUS

Firma ASUS jest świa­towym lid­erem w tworze­niu innowa­cyjnych rozwiązań. Jest pro­du­cen­tem nieza­wod­nych części do kom­put­erów, takich jak płyty główne, karty graficzne i napędy opty­czne oraz urządzeń elek­tron­icznych: ser­w­ery, note­booki, kom­put­ery kies­zonkowe, urządzenia sieciowe, urządzenia komu­nikacji sze­rokopas­mowej, mon­i­tory LCD, telewiz­ory, urządzenia bezprze­wodowe oraz pro­dukty CTP (płyty mon­tażowe, zasi­lacze i sys­temy chłodzenia).