APC — American Power Conversion

APC

Firma APC jest lid­erem na rynku zasi­laczy awaryjnych UPS. Zapew­nia ochronę przed głównymi przy­czy­nami przesto­jów, utraty danych i uszkodzeń sprzętu: prob­le­mami związanymi z zasi­laniem i tem­per­aturą. Jako czołowy dostawca rozwiązań doty­czą­cych infra­struk­tury fizy­cznej sieci o znacze­niu kry­ty­cznym (NCPI), firma APC ustanawia branżowe stan­dardy jakości, roz­woju tech­nologii i wspar­cia. Wszech­stronne rozwiąza­nia firmy APC, zapro­jek­towane pod kątem pracy w środowiskach domowych i kor­po­ra­cyjnych, zwięk­szają możli­wości zarządza­nia oraz dostęp­ność i wyda­jność wrażli­wych urządzeń elek­tron­icznych, sieciowych, komu­nika­cyjnych i prze­mysłowych dowol­nej wielkości.