advanced technologies / inżynieria systemów informatycznych

Opieka informatyczna dla firm
Opieka informatyczna dla firm
Spec­jal­izu­jemy się w kom­plek­sowej obsłudze infor­maty­cznej firm z regionu małopol­skiego. Wyróż­nia nas jakość, sprawna i ter­mi­nowa real­iza­cja usług oraz elasty­czne pode­jś­cie do potrzeb Klienta. Nieza­leżnie do tego czy współpracu­jemy na zasadzie dłu­go­falowej umowy, czy realizujemy
jed­no­ra­zowe zlece­nie. Potrze­bu­jesz solid­nego part­nera, marka AT jest gwarancją najwyższej jakości i konkuren­cyjnej oferty cenowej.
Więcej o ofercie AT opieki informatycznej dla firm
Sieci komputerowe i serwery
Sieci komputerowe i serwery
Stworzymy od pod­staw lub rozbudu­jemy już ist­niejącą sieć tele­in­for­maty­czną w Two­jej fir­mie. Eksperci AT zapro­jek­tują sieć w taki sposób aby była łatwa do rozbu­dowy i inte­gracji wraz z ros­ną­cymi potrze­bami Two­jego przed­siębiorstwa. Wykonu­jemy insta­lacje w tech­nologii przewodowej
w tym światłowodowej oraz bezprze­wodowej. Prowadz­imy także ser­wis, kon­serwację, bieżące zabez­piecze­nie i utrzy­manie stwor­zonych przez nas lub już ist­nieją­cych sieci kom­put­erowych. Sko­rzys­taj z efektu syn­ergii danych, który przynosi wdroże­nie rozwiązań sieciowych w firmie.
Więcej o ofercie AT dotyczącej rozwiązań sieciowych i serwerów
Zasilacze awaryjne UPS firmy APC
Zasilacze awaryjne UPS
Nasza oferta zaw­iera sze­roki wach­larz pro­duk­tów firmy APC. Przeprowadz­imy także przegląd tech­niczny zasi­laczy awaryjnych, bieżącą naprawę pog­waran­cyjną lub wymi­anę aku­mu­la­tora. Rekomen­du­jemy mon­taż zasi­lacza awaryjnego w każdej fir­mie i domu gdzie w grę wchodzi zabezpieczenie
danych, urządzeń elek­tron­icznych i sys­temów ważnych dla Klienta. Użytkown­icy zasi­laczy ograniczają w znacznej mierze ryzyko uszkodzenia sprzętu elek­tron­icznego spowodowanego przepię­ci­ami i prz­er­wami w sieci ener­gety­cznej oraz złą jakoś­cią energii.
Więcej o ofercie AT zasilaczy awaryjnych UPS firmy APC
Systemy zabezpieczeń
Systemy zabezpieczeń
Zapro­jek­tu­jemy, zbudu­jemy od pod­staw lub zmod­ern­izu­jemy sys­temy zabez­pieczeń dla Two­jej firmy lub domu. Ofer­u­jemy pro­fesjon­alne rozwiąza­nia tech­niczne wyko­rzys­tu­jące mon­i­tor­ing, kamery i rejes­tra­tory, kon­trolę dostępu a także sys­temy alarmowe.
Skon­tak­tuj się z nami aby wdrożyć nowoczesne tech­no­log­icznie zabez­pieczenia Two­jego mienia, obiek­tów i sys­temów. Zapew­ni­amy korzystne ceny sprzętu, bezpłatne fachowe wspar­cie tech­niczne w okre­sie gwaran­cyjnym oraz rabaty dla stałych klien­tów w okre­sie pogwarancyjnym.
Więcej o ofercie AT w zakresie systemów zabezpieczeń